Takashi Takeoka Demo Reel 2007 from Takashi Takeoka on Vimeo.